zarządzenie nr

z dnia

w sprawie

 

46/2017 21-12-2017 zatwierdzenia „Uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu pabianickiego" obowiązujące
45/2017 21-12-2017 wyznaczenia jednostki do usuwania pojazdów i prowadzenia parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg Powiatu Pabianickiego obowiązujące
44/2017 13-12-2017 zmiany planu kontroli Jednostek Organizacyjnych Powiatu Pabianickiego na 2017 rok obowiązujące
43/2017 11-12-2017 rozpoczęcia procedury naboru i powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy obowiązujące
42/2017 07-12-2017 zmiany zarządzenia w sprawie zasad przydziału i gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym. obowiązujące
41/2017 07-12-2017 powołania Zespołu do spraw oceny wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów wynikających ze zwiększenia liczby uczestników warsztatu terapii zajęciowej obowiązujące
40/2017 06-12-2017 zmieniające zarządzenie nr 34/16 Starosty Pabianickiego z dnia 05 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia "Instrukcji rozliczania podatku od towarów i usług w jednostkach organizacyjnych Powiatu Pabianickiego" oraz w sprawie wprowadzenia "Procedury obiegu dokumentów podatkowych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Pabianickiego w celu przygotowania i złożenia scentralizowanej deklaracji VAT Powiatu Pabianickiego" obowiązujące
39/2017 01-12-2017 zmiany zarządzenia w sprawie zasad przydziału i gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym. obowiązujące
38/2017 27-11-2017 określenia Regulaminu Wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Pabianicach obowiązujące
37/2017 16-11-2017 ustalenia dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pabianicach dnia wolnego od pracy w roku 2018 obowiązujące
36/2017 18-10-2017 przygotowania i przeprowadzenia powiatowego ćwiczenia obronnego przy współdziałaniu z powiatowymi służbami, inspekcjami, strażami i jednostkami samorządu terytorialnego z terenu powiatu pabianickiego obowiązujące
35/2017 16-10-2017 przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji Starostwa Powiatowego w Pabianicach obowiązujące
34/2017 03-10-2017 powołania Komisji do dokonania wydzielenia i oceny dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania obowiązujące
33/2017 25-09-2017 zmieniające instrukcję obiegu i kontroli dokumentów  księgowych w Starostwie Powiatowym w Pabianicach obowiązujące
32/2017 18-09-2017 ustalenia dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pabianicach dnia wolnego od pracy w roku 2017 obowiązujące
31/2017 07-09-2017 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji ds. funduszu zdrowotnego przeznaczonego na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Pabianicki oraz nauczycieli emerytów i rencistów obowiązujące
30/2017 31-08-2017 przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu uchylone
29/2017 23-08-2017 powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego odbywanie służby przygotowawczej w Starostwie Powiatowym w Pabianicach obowiązujące
28/2017 23-08-2017 powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego odbywanie służby przygotowawczej w Starostwie Powiatowym w Pabianicach obowiązujące
27/2017 18-08-2017 utworzenia, organizacji i funkcjonowania Systemu Stałych Dyżurów Starosty Pabianickiego na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania realizacji zadań obronnych wynikających z wyższych stanów gotowości obronnej państwa obowiązujące
26/2017 14-07-2017 regulaminu przetargów na zbywanie nieruchomości stanowiących własności Skarbu Państwa oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania lub oddania w użytkowanie. obowiązujące
25/2017 14-07-2017 ustalenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Pabianicach uchylone
24/2017 29-06-2017 rozpoczęcia procedury naboru i powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy obowiązujące
23/2017 20-06-2017 regulaminu przetargów na zbywanie nieruchomości stanowiących własności Skarbu Państwa oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania lub oddania w użytkowanie. obowiązujące
22/2017 12-06-2017 zmiany w składzie komisji bezpieczeństwa i porządku uchylone

21/2017

31-05-2017 wprowadzenia zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

obowiązujące

20/2017

16-05-2017 rozpoczęcia procedury naboru i powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy

obowiązujące

19/2017

10-05-2017 powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego odbywanie służby przygotowawczej w Starostwie Powiatowym w Pabianicach

obowiązujące

18/2017

27-04-2017 powołania komisji do dokonania podziału dokumentacji wyborczej na dokumentację niearchiwalną i dokumentację archiwalną

obowiązujące

17/2017

24-04-2017 realizacji zadania wynikającego z ustawy o Karcie Polaka

obowiązujące

16/2017

24-04-2017 regulaminu przetargów na zbywanie nieruchomości stanowiących własności Skarbu Państwa oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania lub oddania
w użytkowanie.

obowiązujące

15/2017

12-04-2017 rozpoczęcia procedury naboru i powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w Biurze Powiatowego Rzecznika Konsumentów

obowiązujące

14/2017

24-03-2017 powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego odbywanie służby przygotowawczej w Starostwie Powiatowym w Pabianicach

obowiązujące

13/2017

24-03-2017 zatwierdzenia sprawozdania powiatowego rzecznika konsumentów za okres od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku

obowiązujące

12/2017

21-03-2017 powołania komisji bezpieczeństwa i porządku

uchylone

11/2017

02-03-2017 powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego odbywanie służby przygotowawczej w Starostwie Powiatowym w Pabianicach

obowiązujące

10/2017

27-02-2017 powołania Komisji do spraw dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli

obowiązujące

09/2017

02-02-2017 ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Pabianicki w 2017 roku

obowiązujące

08/2017

02-02-2017 ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Pabianicki w 2017 roku

obowiązujące

07/2017

31-01-2017 powołania Komisji do rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Pabianickiego na realizację zadania własnego Powiatu Pabianickiego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozowjowi sportu w 2017 r. oraz ustalenia regulaminu pracy tej komisji
w 2016 r. oraz ustalenia regulaminu pracy tej komisji.

obowiązujące

06/2017

30-01-2017 ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

obowiązujące

05/2017

30-01-2017 wyznaczenia jednostki do usuwania pojazdów i prowadzenia parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg Powiatu Pabianickiego

obowiązujące

04/2017

16-01-2017 zatwierdzenia planu kontroli Jednostek Organizacyjnych Powiatu Pabianickiego na 2017 rok

obowiązujące

03/2017

12-01-2017 informacji o naborze wniosków na uzyskanie dotacji na zadanie własne Powiatu Pabianickiego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2017 r.

obowiązujące

02/2017

11-01-2017 powołania Komisji ds. Naboru na stanowiska pracy w Wydziale Finansowym

obowiązujące

01/2017

03-01-2017 zmieniające instrukcję obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Starostwie Powiatowym w Pabianicach

obowiązujące

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestr Zarządzeń Starosty Pabianickiego podjętych w 2017 roku
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 - Biuro Zarządu Powiatu
Informację opublikował:Dorota Chojak
Data publikacji:17.03.2017 10:37
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Wojciech Goss
Data aktualizacji:19.07.2021 11:05