wersja do wydruku Maciej Duniec 28.10.2005 15:40

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

OGŁOSZENIE   O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
NA PRZYSTOSAWANIE SANITARIATÓW PRZY SALI
GIMNASTYCZNEJ DLA UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH
W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 5
95-200 PABIANICE UL. PUŁASKIEGO 32

1. ZAMAWIAJĄCY:

Zespół Szkół Specjalnych Nr 5
ul. Pułaskiego 32
95-200 Pabianice
NIP: 731-17-38-438
REGON: 000207741
Tel.(042)2152483
Fax. (042) 215 72 16

2. OGŁASZA   PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

Przystosowanie sanitariatów przy sali gimnastycznej dla potrzeb uczniów niepełnosprawnych w Pabianicach, 95-200 Pabianice przy ul. Traugutta 31

3. SPOSÓB UZYSKANIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA:

Specyfikację istotnych warunków zamówienia o udzielenie zamówienia publicznego na „Przystosowanie sanitariatów przy sali gimnastycznej dla potrzeb uczniów niepełnosprawnych w Pabianicach, 95-200 Pabianice przy ul. Traugutta 37" zwanej dalej SIWZ można odebrać w siedzibie Zamawiającego w budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach, 95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 32 w Sekretariacie Szkoły, pierwsze piętro, codziennie (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt) w godzinach 9°° - 15°°, lub za zaliczeniem pocztowym. Cena specyfikacji wynosi 20,00 PLN.

4. OPIS PRZEDMIOTU I ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest przystosowanie sanitariatów przy sali gimnastycznej dla potrzeb uczniów niepełnosprawnych w Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach ul. Pułaskiego 32 w budynku od ul. Traugutta 31.

 1. NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH.

 2. NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH.

 3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Wykonanie prac od dnia podpisania umowy o zamówienie publiczne do dnia 14 grudnia 2005 r.

8. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki zgodnie z Rozdziałem I „Instrukcja dla wykonawców" pkt VIII l i 2

opis warunków udziału w postępowaniu, które muszą spełniać wykonawcy oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

 1. Nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie
  art. 24 ust. l i 2 ustawy.

 2. Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami
  ustawowymi.

 3. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej
  przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich
  uprawnień tj. posiadają uprawnienia określone przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia
  1997 r. - Prawo energetyczne (tekst pierwotny: Dz. U. z 1997 r. Nr 54 póz. 348),
  (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 153 póz. 1504) na prowadzenie działalności
  w zakresie objętym zamówieniem publicznym.

 4. Spełniają pozostałe warunki określone w SIWZ (zgodnie z Rozdziałem I „Instrukcja
  dla wykonawców" pkt X - informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają
  dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału
  w postępowaniu).

9. WADIUM:

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

10. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE:

 1. Cena-90%

 2. Warunki gwarancj i - 10%

11. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy składać w Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach, 95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 32, pierwsze piętro Sekretariat Szkoły, codziennie (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt) w godzinach 8 ° - 16°°.

Termin składania ofert upływa w dniu 10 listopada 2005 r. o godzinie l O00.

Publiczne otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 10 listopada 2005 r. o godzinie 1100

w pokoju Dyrektora Szkoły w Pabianicach, 95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 32.

12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.

Pabianice, dnia 28 października 2005 r.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Maciej Duniec
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.10.2005 15:40

Rejestr zmian dokumentu

pokaż