zarządzenie nr

z dnia

w sprawie

1/2011

07-01-2010 upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

2/2011

14-01-2011 powołania Komisji do oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej

3/2011

17-01-2011 zatwierdzenia planu kontroli Jednostek Organizacyjnych Powiatu Pabianickiego na rok 2011

4/2011

17-01-2011 upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

5/2011

24-01-2011 zmieniające zarządzenie w sprawie dokumentacji określającej zasady prowadzenia rachunkowości
w Starostwie Powiatowym w Pabianicach

6/2011

01-02-2011 upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

7/2011

04-02-2011 podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw w Starostwie Powiatowym w Pabianicach

8/2011

04-02-2011 wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych
w Starostwie Powiatowym w Pabianicach

9/2011

04-02-2011 przesyłek nieotwieranych przez punkt kancelaryjny
w Starostwie Powiatowym w Pabianicach

10/2011

15-02-2011 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia
oraz wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania ocen pracowników Starostwa Powiatowego w Pabianicach przygotowanego w ramach realizacji zadania „Wprowadzenie systemu oceny pracy urzędników” wykonywanego w ramach Akcji Przejrzysta Polska

11/2011

15-02-2011 rozpoczęcia procedury naboru i powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w wydziale Gospodarki Nieruchomościami

12/2011

17-02-2011 ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej oraz średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca
w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Pabianicki w 2011 roku

13/2011

03-03-2011 upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

14/2011

03-03-2011 zmieniające zarządzenie w sprawie rozpoczęcia
procedury naboru i powołania Komisji Kwalifikacyjnej
do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy
w wydziale Gospodarki Nieruchomościami

15/2011

18-03-2011 upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

16/2011

18-03-2011 rozpoczęcia procedury naboru i powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w wydziale Infrastruktury Społecznej
i Spraw Obywatelskich

17/2011

21-03-2011 zmiany w składzie Powiatowej Rady Zatrudnienia
w Pabianicach

18/2011

23-03-2011 zasad przydziału i gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym

19/2011

23-03-2011 zmiany w składzie komisji bezpieczeństwa i porządku

20/2011

23-03-2011 rozpoczęcia procedury naboru i powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Geodezji i Kartografii

21/2011

28-03-2011 przyjęcia sprawozdania powiatowego rzecznika konsumentów za okres od 1 stycznia 2010 roku
do dnia 31 grudnia 2010 roku

22/2011

28-03-2011 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia
oraz wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania
ocen pracowników Starostwa Powiatowego w Pabianicach
przygotowanego w ramach realizacji zadania
„Wprowadzenie systemu oceny pracy urzędników”
wykonywanego w ramach Akcji Przejrzysta Polska

23/2011

12-04-2011 upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

24/2011

10-05-2011 upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

25/2011

18-05-2011 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia
oraz wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania
ocen pracowników Starostwa Powiatowego w Pabianicach
przygotowanego w ramach realizacji zadania „Wprowadzenie systemu oceny pracy urzędników” wykonywanego w ramach Akcji Przejrzysta Polska

26/2011

18-05-2011 rozpoczęcia procedury naboru i powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Geodezji i Kartografii

27/2011

20-05-2011 ustalenia zakładowego regulaminu świadczeń socjalnych

28/2011

20-05-2011 upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

29/2011

30-05-2011 zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
w Pabianicach

30/2011

01-06-2011 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia
oraz wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania ocen pracowników Starostwa Powiatowego w Pabianicach przygotowanego w ramach realizacji zadania „Wprowadzenie systemu oceny pracy urzędników” wykonywanego w ramach Akcji Przejrzysta Polska

31/2011

01-06-2011 rozpoczęcia procedury naboru i powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w wydziale Infrastruktury Społecznej
i Spraw Obywatelskich

32/2011

17-06-2011 rozpoczęcia procedury naboru i powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Architektury i Budownictwa

33/2011

22-06-2011 upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

34/2011

27-06-2011 powołania komisji egzaminacyjnej do egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Starostwie Powiatowym w Pabianicach

35/2011

27-06-2011 wysokości i warunków ustalania należności przysługujących pracownikom Starostwa Powiatowego
w Pabianicach z tytułu podróży służbowej odbywanej
na obszarze kraju samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy

36/2011

29-06-2011 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia
Regulaminu Wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Pabianicach

37/2011

29-06-2011 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia
oraz wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania ocen pracowników Starostwa Powiatowego w Pabianicach przygotowanego w ramach realizacji zadania „Wprowadzenie systemu oceny pracy urzędników” wykonywanego w ramach Akcji Przejrzysta Polska

38/2011

29-06-2011 rozpoczęcia procedury naboru i powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Geodezji i Kartografii

39/2011

29-06-2011 rozpoczęcia procedury naboru i powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w Wydziale Geodezji i Kartografii

40/2011

30-06-2011 powołania komisji do dokonania podziału dokumentacji wyborczej na dokumentację niearchiwalną i dokumentację archiwalną

41/2011

30-06-2011 zmieniające zarządzenie w sprawie dokumentacji określającej zasady prowadzenia rachunkowości
w Starostwie Powiatowym w Pabianicach

42/2011

08-07-2011 przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy
w Wydziale Architektury i Budownictwa.

43/2011

19-07-2011 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia
oraz wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania
ocen pracowników Starostwa Powiatowego w Pabianicach przygotowanego w ramach realizacji zadania „Wprowadzenie systemu oceny pracy urzędników” wykonywanego w ramach Akcji Przejrzysta Polska

44/2011

20-07-2011 rozpoczęcia procedury naboru i powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w Wydziale Dróg i Mostów

45/2011

27-07-2011 powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

46/2011

02-08-2011 powołania Komisji do rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Pabianickiego na realizację zadania własnego Powiatu Pabianickiego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
w 2011 r. oraz ustalenia regulaminu pracy tej komisji

47/2011

02-08-2011 informacji o naborze wniosków na uzyskanie dotacji
na zadanie własne Powiatu Pabianickiego w zakresie
tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
w 2011 r.

48/2011

05-08-2011 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia
oraz wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania
ocen pracowników Starostwa Powiatowego w Pabianicach przygotowanego w ramach realizacji zadania „Wprowadzenie systemu oceny pracy urzędników” wykonywanego w ramach Akcji Przejrzysta Polska

49/2011

16-08-2011 upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

50/2011

29-08-2011 opracowania gminnych planów ewakuacji II stopnia

51/2011

29-08-2011 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia
oraz wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania ocen pracowników Starostwa Powiatowego w Pabianicach przygotowanego w ramach realizacji zadania „Wprowadzenie systemu oceny pracy urzędników” wykonywanego w ramach Akcji Przejrzysta Polska

52/2011

30-08-2011 rozpoczęcia procedury naboru i powołania Komisji Kwalifikacyjnejdo przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Dróg i Mostów

53/2011

01-09-2011 szczegółowego podziału zadań pośród członków Zarządu Powiatu Pabianickiego oraz Skarbnika Powiatu i Sekretarza Powiatu

54/2011

12-09-2011 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia oraz wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania ocen pracowników Starostwa Powiatowego w Pabianicach przygotowanego w ramach realizacji zadania „Wprowadzenie systemu oceny pracy urzędników” wykonywanego w ramach Akcji Przejrzysta Polska.

55/2011

14-09-2011 rozpoczęcia procedury naboru i powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy audytora wewnętrznego.

56/2011

19-09-2011 powierzenia wykonywania usuwania pojazdów oraz prowadzenia parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z drogi na terenie Powiatu Pabianickiego.

57/2011

23-09-2011 upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

58/2011

27-09-2011 zmieniające zarządzenie w sprawie rozpoczęcia procedury naboru i powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy audytora wewnętrznego

59/2011

30-09-2011 przeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury sprzętu, materiałów i wyposażenia Obrony Cywilnej

60/2011

03-10-2011 wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji

61/2011

03-10-2011 powołania administratora systemu

62/2011

07-10-2011 zawierania porozumień przez Powiat Pabianicki w zakresie współdziałania i przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej

63/2011

21-10-2011 zaleceń do gminnych planów zarządzania kryzysowego

64/2011

24-10-2011 zasad i warunków przyznawania pracownikom Starostwa Powiatowego w Pabianicach pomocy finansowej oraz dodatkowych świadczeń z tytułu podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego

65/2011

03-11-2011 upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

66/2011

29-11-2011 ogłoszenia terminu wyborów Komisji Etyki Starostwa Powiatowego w Pabianicach i powołania Komisji Wyborczej

67/2011

01-12-2011 rozpoczęcia procedury naboru i powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Geodezji i Kartografii

68/2011

05-12-2011 upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

69/2011

05-12-2011 zmiany planu kontroli Jednostek Organizacyjnych Powiatu Pabianickiego na rok 2011

70/2011

15-12-2011 zarządzenia spisu z natury składników majątkowych Starostwa Powiatowego w Pabianicach oraz inwentary
-zacji w drodze pozyskania potwierdzenia sald lub
w drodze weryfikacji

71/2011

15-12-2011 powołania komisji egzaminacyjnej do egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Starostwie Powiatowym w Pabianicach

72/2011

29-12-2011 w sprawie wyznaczenia organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Pabianickim

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestr Zarządzeń Starosty Powiatu Pabianickiego podjętych w 2011 roku
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 - Biuro Zarządu Powiatu
Informację opublikował:Dorota Chojak
Data publikacji:24.01.2011 11:42
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Dorota Chojak
Data aktualizacji:27.01.2012 12:46