Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.03.2018 14:55 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg. stanu na koniec IV kwartału 2017 r. - korekta
23.03.2018 14:51 Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 roku - korekta
23.03.2018 14:49 Rb 28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 grudnia 2017 r. - korekta
27.02.2018 15:07 Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 roku
27.02.2018 15:05 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg. stanu na koniec IV kwartału 2017 r.
27.02.2018 15:02 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg. stanu na koniec IV kwartału 2017 r.
27.02.2018 14:58 Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 grudnia 2017 r.
27.02.2018 14:52 Rb-ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego na koniec 2017 r.
27.02.2018 14:49 Rb 28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 grudnia 2017 r.
27.02.2018 14:44 Rb 27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych od początku roku do 31 grudnia 2017 r.
21.12.2017 13:33 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2017
21.12.2017 13:24 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec III kwartału 2017 r.
21.12.2017 13:22 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2017 r.
21.12.2017 13:20 Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2017
21.12.2017 13:16 Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za III kwartał 2017 roku
31.08.2017 13:19 Rb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami od początku roku do końca II kwartału roku 2017
31.08.2017 13:11 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec II kwartału 2017 r.
31.08.2017 13:08 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2017 r.
31.08.2017 13:04 Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do dnia 30 czerwcaca roku 2017
31.08.2017 13:02 Rb-28NWS - sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego które nie wygasły z upływem roku budżetowego: 2016
31.08.2017 13:00 Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za II kwartał 2017 roku
31.08.2017 12:47 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017
31.08.2017 11:43 Rb-ZN kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych na koniec II kwartału 2017 roku
31.08.2017 11:32 Rb-50 sprawozdanie o dotacjach za II kwartał 2017 r.
31.08.2017 11:27 Rb-50 sprawozdanie o wydatkach z zakresu administracji rządowej za II kwartał 2017 r.

1 2 następna