Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.06.2012 08:05 Bilans skonsolidowany Powiatu Pabianickiego za 2010 rok
13.05.2011 11:33 Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2010 rok
13.05.2011 11:30 Rachunek zysków i strat za 2010 rok
13.05.2011 11:28 Bilans Powiatu Pabianickiego za 2010 rok
13.05.2011 11:25 Bilans Starostwa Powiatowego w Pabianicach za 2010 rok
24.02.2011 13:23 Rb-31 sprawozdanie z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2010
24.02.2011 13:21 Rb-33 sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nieposiadających osobowości prawnej za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2010
24.02.2011 13:18 Rb-27ZZ kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za IV kwartał roku 2010
24.02.2011 13:14 Rb-ZN kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych na koniec IV kwartału 2010 roku
24.02.2011 13:06 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2010 r.
24.02.2011 13:01 Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2010
24.02.2011 12:56 Rb-UN roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2010
24.02.2011 12:53 Rb-ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego na koniec 2010r.
24.02.2011 12:51 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2010
24.02.2011 12:49 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2010 r.
24.02.2011 12:46 Rb-50 kwartalne sprawozdanie o wydatkach z zakresu administracji rządowej za IV kwartał roku 2010
24.02.2011 12:42 Rb-50 roczne sprawozdanie o dotacjach za 2010 rok
24.02.2011 12:39 Rb-28s sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2010 rok
24.02.2011 12:35 Rb-27s sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2010 rok
03.11.2010 08:25 Rb-ZN kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych na koniec III kwartału 2010 roku
03.11.2010 08:24 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń wg stanu na koniec III kwartału 2010 r.
03.11.2010 08:22 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2010
03.11.2010 08:20 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2010 r.
03.11.2010 08:18 Rb-50 kwartalne sprawozdanie o wydatkach z zakresu administracji rządowej za III kwartał roku 2010
03.11.2010 08:16 Rb-50 kwartalne sprawozdanie o dotacjach za III kwartał roku 2010

1 2 następna