Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.06.2013 10:23 Korekta Bilansu skonsolidowanego za 2011 rok
26.06.2012 12:15 Bilans skonsolidowany za 2011 rok
08.05.2012 10:47 Bilans Powiatu Pabianickiego za 2011 rok
08.05.2012 10:46 Bilans Starostwa Powiatowego w Pabianicach za 2011 rok
08.05.2012 10:44 Rachunek zysków i strat za 2011 rok
08.05.2012 10:35 Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2011 rok
29.02.2012 14:46 Rb-27ZZ kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za IV kwartał roku 2011
29.02.2012 14:43 Rb-ZN kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych na koniec IV kwartału 2011 roku
29.02.2012 14:42 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2011 r.
29.02.2012 14:38 Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011
29.02.2012 14:37 Rb-UN roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011
29.02.2012 14:35 Rb-ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego na koniec 2011r.
29.02.2012 14:32 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011
29.02.2012 14:28 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2011 r.
29.02.2012 14:20 Rb-50 roczne sprawozdanie o wydatkach z zakresu administracji rządowej za 2011 rok
29.02.2012 14:17 Rb-50 roczne sprawozdanie o dotacjach za 2011 rok
29.02.2012 14:13 Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2011 rok
29.02.2012 14:08 Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2011 rok
16.11.2011 08:54 Rb-27ZZ kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za III kwartał roku 2011
16.11.2011 08:52 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2011
16.11.2011 08:51 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2011 r.
16.11.2011 08:49 Rb-ZN kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych na koniec III kwartału 2011 roku
16.11.2011 08:48 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec III kwartału 2011 r.
16.11.2011 08:47 Rb-50 kwartalne sprawozdanie o dotacjach za III kwartał 2011 roku
16.11.2011 08:46 Rb-50 kwartalne sprawozdanie o wydatkach z zakresu administracji rządowej za III kwartał roku 2011

1 2 następna