Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.06.2015 10:14 Bilans skonsolidowany Powiatu Pabianickiego za rok 2014
06.05.2015 08:53 Sprawozdania finansowe Powiatu Pabianickiego za 2014 rok
06.05.2015 08:46 Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2014 rok - Organ
11.03.2015 12:02 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014
11.03.2015 12:00 Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za IV kwartał 2014 roku
11.03.2015 11:58 Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014
11.03.2015 11:53 Rb-50 sprawozdanie o dotacjach za IV kwartał 2014 roku
11.03.2015 11:51 Rb-50 sprawozdanie o wydatkach z zakresu administracji rządowej za IV kwartał roku 2014
11.03.2015 11:48 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2014 r.
11.03.2015 11:46 Rb-ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego na koniec 2014 r.
11.03.2015 11:43 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2014 r.
11.03.2015 11:40 Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014
11.03.2015 11:37 Rb-ZN kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych na koniec IV kwartału 2014 roku
11.03.2015 11:33 Rb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - od początku roku do końca IV kwartału roku 2014
23.01.2015 14:06 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2014
23.01.2015 14:05 Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za III kwartał 2014 roku
23.01.2015 14:03 Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za III kwartał 2014 roku
23.01.2015 14:02 Rb-50 sprawozdanie o dotacjach za III kwartał 2014 roku
23.01.2015 13:59 Rb-50 sprawozdanie o wydatkach z zakresu administracji rządowej za III kwartał roku 2014
23.01.2015 13:58 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec III kwartału 2014 r.
23.01.2015 13:56 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2014 r.
23.01.2015 13:54 Rb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za III kwartał roku 2014
23.01.2015 13:40 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014
23.01.2015 13:38 Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za II kwartał 2014 roku
23.01.2015 13:37 Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za II kwartał 2014 roku

1 2 następna